Публікаційна активність науково-педагогічних працівників кафедри в 2023 році

Конференції (Міжнародні, Всеукраїнські)
1. Третяк, О. П. (2023) Цифрова компетентність як складова розвитку педагогічного партнерства Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: 2023 (Пошук рішень в період війни) : зб .мат. всеукр. наук.-практ. семінару (Київ, 21 березня 2023 р.) / за заг. ред. О.В. Овчарук. Київ: ІЦО НАПН України, 2023. 208 с. с. 168-170. ISSN 978-617-8330-01-9
2. Третяк, О. П. (2023) Сторітелінг як метод критичного мислення Innovative projects and paradigms of international education. A collection of theses: materials of I International multidisciplinary scientific and practical Internet conference «Innovative projects and paradigms of international education» (Georgia, Tbil. с. 447-251. ISSN 9-789-40368-865-7
3. Третяк, О. П. (2023) Співдружність сердець заради успіху дітей INTEGRATION OF SCIENTIFIC SOLUTIONS AND METHODS INTO PRACTICE Abstracts of XVI International Scientific and Practical Conference Paris, France (April 24-26, 2023. 391 p. с. 241-244. ISSN 9-789-40368-865-7
4. Третяк, О. П. (2023) Розвиток навичок співпраці в учнів початкової школи The 16th International scientific and practical conference «Methods of solving complex problems in science» (April 25-28, 2023) Prague, Czech Republic. International Science Group. 2023. 541 p. с. 324-327. ISSN 979-8-88955-327-4
5. Третяк, О. П. (2023) Патріотичне виховання у творчій спадщині Григорія Ващен Виховання громадянина-патріота в умовах реалізації завдань концепції «Нова українська школа» : зб. мат. Всеукр. наук.-практ. конференції, присвяченої 145-й річниці від дня народження Г. Ващенка, 15.03.2023 / уклад. О.Е. Жосан. – Кропивницький : КЗ «КОІП. с. 247-251.
6. Цибульська, С. М. (2023) Спілкуємося ефективно: що треба знати вчителю про діалог? Особистість на шляху до духовних цінностей: інноваційна практика, набутий досвід : мат. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Київ, 25–26 січня 2023 року) (електрон. видання). с. 145-155.
7. Цибульська, С. М. (2023) Безпечне середовище освітнього простору школи Організація безпечного освітнього середовища – виклик сучасності: перспективи та рішення: мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф., 3 березня 2023 р., м.Тернопіль. с. 386-394.
8. Цибульська, С. М. (2023) Становлення безпечного та здорового освітнього середовища закладу освіти на основі антропологічно-ціннісної рефлексії людиномірних ідей пайдеї Мат. міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 97-й річниці з дня народження Мішеля Фуко, 16 березня 2023 р., м. Вінниця. с. 171-175.
9. Цибульська, С. М. (2023) Дистанційне навчання через призму партнерської взаємодії під час війни Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: 2023 (Пошук рішень в період війни): зб. мат. всеукр.наук.-практ. сем. (Київ, 21 березня 2023 р.). с. 179-183.
10. Шопіна, М. О. та Якунін, Я. Ю. (2023) Формування інклюзивної компетентності освітян під час очних занять на курсах підвищення кваліфікації The current stage of development of scientific and technological progress ‘2023. с. 113-116. Index Copernicus Тип видання: Мат-ли конф.
11. Шопіна, М. О. та Якунін, Я. Ю. (2023) Питання інклюзивної освіти на курсах підвищення кваліфікації для освітян Modern systems of science and education in the USA, EU and other countries ‘2023 (16). с. 99-102. Index Copernicus. Тип видання: Мат-ли конф.
12. Шопіна, М. О. та Якунін, Я. Ю. (2023) Дистанційне навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації під час війни Organization of scientific research in modern conditions ‘2023″ (17). с. 120-122. ISSN 2709-2267 Index Copernicus Тип видання: Мат-ли конф.
13. Шопіна, М. О. та Якунін, Я. Ю. (2023) Важливість психологічної підтримки усіх учасників освітнього процесу (учнів та педагогів) для уникнення або подолання наслідків ПТСР Scientific and technological revolution of the XXI century’2023 (26). с. 77-79. Index Copernicus Тип видання: Мат-ли конф.
14. Шопіна, М. О. та Якунін, Я. Ю. (2023) Формування компетентності педагогічного партнерства між педагогами та батьками учнів на курсах підвищення педагогічної кваліфікації “Global science and education in the modern realities ‘2023” (18). с. 82-84. Index Copernicus Тип видання: Мат-ли конф.
15. Матвійчук, О. Є. та Меленець, Л. І. (2023) Костянтин Ушинський у онлайн-проєкті «Педагогічна мапа Києва» Зб. мат. Всеукр. наук.-практ. конф. «Видатний син українського народу (До 200-річчя від дня народження вчителя вчителів К. Д. Ушинського)» 03 лютого 2023 року м. Київ. с. 46-49.
16. Гончаренко, А. М. (2023) Середовище великого міста як гармонізуючий ресурс виховання громадянина-киянина Пайдея в дзеркалі європоцентричних трансформацій українського культурно-освітнього простору. с. 24-26.
17. Гончаренко, А. М. та Дятленко, Н. М. (2023) Ще раз про методи у системі післядипломної освіти вихователів закладів дошкільної освіти: подібність, доцільність Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том ХІV: Виміри сталого розвитку в теорії та практиці / [Ред.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. Конін – Ужгород – Перемишль – Херсон: Посвіт, 2023. 182 с. Rozwój nowoczesnej edukac. с. 47-50.
18. Гончаренко, А. М. та Дятленко, Н. М. (2023) Ознайомлення дітей дошкільного віку з рідним містом як основа патріотичного зростання Виховання громадянина-патріота в умовах реалізації завдань концепції «Нова українська школа» : зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 145-й річниці від дня народження Г. Ващенка, 15.03.2023 / уклад. О.Е. Жосан. – Кропивницький : КЗ «КОІП. с. 63-67.
19. Гончаренко, А. М. та Дятленко, Н. М. (2023) Готовність вихователів дошкільної освіти до партнерської взаємодії з дошкільниками Електронний зб. наук. праць Запорізького ОІППО (2 (54)). ISSN 2223-4551
20. Черпак, Ю. В. (2023) Ідеї Костянтина Ушинського про виховання та тілесний розвиток дітей і молоді Історія та філософія освіти в незалежній Україні: до 200-річчя від дня народження Костянтина Ушинського (1823-1871) : зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 3 березня 2023 р., м. Київ. с. 143-146.
21. Черпак, Ю. В. та Пазюк, С. А. (2023) Навчання фізичної культури учнів 5-6 класів за програмою Нової української школи In: Пайдея в дзеркалі європоцентричних трансформацій українського культурно-освітнього простору, 16-17 березня 2023 р., Україна.
22. Кочерга, О. В. (2023) Стимулювання творчих дій дитини: психофізіологічний аспект Україна на шляху відновлення: завдання науки і освіти в європеїзації держави: мат. Всеукр. міжгалуз. наук.-практ. онлайн-конф., м. Київ, 17-19 травня 2023 р. с. 525-530.
23. Кочерга, О. В. та Пазюк, С. А. (2023) Чутливість і гармонія дій людини: психофізіологічний аспект In: Пайдея в дзеркалі європоцентричних трансформацій українського культурно-освітнього простору, 16-17 березня 2023 р., Україна.
24. Щербина В.М (2023) Розвиток soft skills (соціально-комунікативних навичок) як базової компетентності для успішної та ефективної роботи сучасного педагога. Тенденція та перспективи розвитку сучасної освіти в Україні: Зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. 28-29 листопада 2023 р., м. Херсон.

Навчально-методичні, практичні посібники, словники:
1. Санковська, І. М. (2023) Путівник світом кліматичних професій Одноосібний. ТОВ “ТВОРИ”, Україна, Вінниця. 70 с.
2. Санковська, І. М. (2023) Медіаграмотність у царині кліматичної інформації Одноосібний. ТОВ “ТВОРИ”, Україна, Вінниця. 40 ст.
3. Санковська, І. М. та Пруцакова, О. Л. (2023) Мій перший кліматичний словник-довідник Колективний. ТОВ “Нілан-ЛТД”, Україна, Вінниця. 76 с.
4. Санковська, І. М. (2023) Роль вебінарів у професійному розвитку педагогів: виклики, запити, зростання In: Столична освіта: якість в умовах воєнного стану. Порадник IV. З досвіду роботи освітян міста Києва : навч.-метод. посіб. у 2-х част. Ч. 2. КУБГ, Україна, Київ, с. 397-403.
5. Шопіна М. О. (2023) Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами під час війни. In: Столична освіта: якість в умовах воєнного стану. Порадник IV. З досвіду роботи освітян міста Києва : навч.-метод. посіб. у 2-х част. Ч. 2. КУБГ, Україна, Київ, с. 404-411.

Інші друковані навчально-методичні праці:
1. Смольникова, Галина Валентинівна (2023) Партнерство заради дітей. Досвід співпраці учасників освітнього процесу в ЗДО. Дошкільне виховання (12). с. 3-6. ISSN 0321-1401

Сторінки: 1 2

Залишити відповідь