Практика в системі післядипломної педагогічної освіти

7312Однією з важливих форм підвищення кваліфікації вчителів початкової школи є практика. Означене поняття має різні дефініції у філософських, соціологічних, тлумачних словниках. Так, у більшості інформаційних джерел практику визначають як специфічну, свідому, цілеспрямовану, чуттєво-предметну діяльність людей, що забезпечує розвиток суспільства. Зокрема, в педагогічній енциклопедії семантику поняття «практика» висвітлено як свідому, специфічну, цілеспрямовану діяльність, що є основою пізнання і критерієм істини. Основні її ознаки: цілісність об’єктивного й суб’єктивного, єдність буття і свідомості.
У філософському словнику зміст категорії визначено як розмаїття способів реалізації буття людини, що має різні форми закріплення, відтворення і розвитку людського досвіду в умовах їхнього життя, засобах їхньої діяльності, схемах самоствердження.
У «Сучасному тлумачному словнику української мови» подано таку дефініцію поняття «практика»: (від грецьк. рraktikos – активний, діяльний) – чуттєво-предметна діяльність людей, змістом якої є перетворення матеріальних систем (природніх, соціальних і самих людей).
Спеціалізована школа І ступеня №322 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району м.Києва: презентація

Найбільш поширеними формами практики визначено: матеріальне виробництво (праця), спрямоване на перетворення природи, природного (натурального) буття; соціальну дію, що передбачає перетворення суспільного буття, зміну соціальних взаємостосунків; науковий експеримент, духовну практику, діяльність щодо пошуку шляхів сходження до мудрості, способів духовного вдосконалення.
7329В «Енциклопедії освіти» сформульовано визначення поняття «практика навчальна» – діяльність студентів, що є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців у навчальних закладах і проводиться на відповідно оснащених базах навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах, організаціях різних галузей господарства, освіти, охорони здоров’я, культури, торгівлі, державного управління.
Сучасні дослідники тлумачать зазначений термін як невід’ємний компонент навчально-виховного процесу, що здійснюється у реальних виробничих умовах із метою оновлення уявлень про певний фах, вироблення практичних умінь і навичок, набуття досвіду самостійної діяльності з обраної спеціальності.
Усвідомлення наведених дефініцій доводить значущість феномену практики у системі післядипломної педагогічної освіти учителів початкової школи. Поєднуючи різні види чуттєво-предметної діяльності людини (літературну, мистецьку, культурну, педагогічну, психологічну, технічну, художню, методичну тощо) основним завданням практики для слухачів курсів підвищення кваліфікації є розвиток і вдосконалення комплексу знань, умінь і навичок – структурних компонентів професійної компетентності. А тому важливим є вибір об’єктів для проходження.
Історичні виклики ХХІ століття обумовлюють необхідність прогнозування інноваційного розвитку освіти, забезпечення кардинальних змін у змістових, технологічних управлінських домінантах сучасної школи, спрямованих на виховання конкурентноздатної, 7313компетентної, соціально-мобільної особистості. Таку важливу ідею усвідомлює педагогічний колектив школи І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови № 322 м. Києва, в якому успішно провадиться дослідно-експериментальна робота регіонального рівня: «Організаційно-педагогічні умови розбудови білінгвальної спеціалізованої школи I ступеня як закладу інноваційного типу розвитку». Актуальність обраної проблеми – безперечна й зумовлена необхідністю забезпечення якісної, відповідно до вимог європейських стандартів, освітньої підготовки дітей молодшого шкільного віку. Адже в сучасному освітньому та науковому просторі предметом особливої уваги стало практичне втілення принципу адаптації системи шкільної освіти до потреб якісно нових освітніх послуг, які б забезпечували не лише рівень функціональної компетентності учня, враховували особливості його розвитку, а також здійснювали підготовку дітей на рівні європейських стандартів, формували випускника з європейським типом мислення, культури і поведінки. Зважаючи на це, оволодіння іноземними мовами нині є необхідною якістю кожної освіченої людини, що продемонстрували вчителі музичного мистецтва, малювання, трудового навчання слухачам курсів.
Так, 6 жовтня 2015 р. учителі початкових класів столичних навчальних закладів у межах проходження практики мали можливість поспостерігати за перебігом експериментальної роботи школи І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови №322 і переконатися у важливості реалізації новітніх ідей в освітній простір початкової школи.
7317Інноваційна за змістом і характером динаміка світових тенденцій розвитку суспільних процесів вимагає від України вибору випереджальної моделі подальшого розвитку та мобілізації суспільних ресурсів. Останнє суттєво впливає на систему освіти в цілому та її загальноосвітню складову зокрема. Інновації стають тим механізмом, який дає можливість здійснити в усіх галузях діяльності процес випереджального розвитку і забезпечить приєднання України до високотехнологічних держав.
Перебуваючи на практиці, вчителі початкових класів усвідомили основну ідею педагогічного експерименту, що полягає у визначенні та створенні сприятливих організаційно-педагогічних умов розбудови білінгвальної спеціалізованої школи I ступеня як закладу інноваційного типу розвитку і збагнули механізм проведення дослідно-експериментальної роботи, виокремили спільні і відмінні характеристики понять «дослідно-експериментальна робота», «освітні інновації», «новації».

Залишити відповідь